Image

Jesu oppstandelse, din største ressurs!


Jesu oppstandelse, din største ressurs!

Ressurser
Vi er alle opptatt av ressurser. Har vi det vi trenger? Vi er opptatt av dette både som individer og fellesskap. Har jeg nok penger og god nok helse? Har vi som samfunn nok ressurser til å dekke vår og fremtidige generasjoners behov? Vi omtaler av og til enkeltpersoner som ressurspersoner eller som ressurssterke eller svake. Det som skjedde i påsken, Jesu død og oppstandelse, representerer den største ressurs som noen gang er gitt  oss, både som individer og samfunn.

Paulus andre brev til korinterne 5:19
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.

Forsoning
Menneskets historie er full av konflikt og krig. Det kan være vansker i de nære relasjoner eller store konflikter mellom grupper eller nasjoner. Gud forsonte hele verden med seg selv når han ble et menneske og døde i vårt sted.

Evangeliet handler om forsoning og fred. Mennesket blitt forsonet med Gud, men det stopper ikke der. Evangeliet har også forsonende kraft i dag. Det er en ressurs som kan føre både individer og folkegrupper sammen.

Paulus brev til romerne 8:11
Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Seier over karakterfeil
Vi har alle sider i vår person som vi ikke er stolte av, karakterfeil, svakheter, uvaner. Det kan være adferd som har blitt utløst av opplevelser i vår fortid som vi ikke har fått bearbeidet på en god måte. Disse problemene skader oss selv og de kan også skade våre relasjoner og vår omgang med våre medmennesker.

Påskens budskap er at vi er korsfestet med Kristus. Han tok vår synd, våre sår, våre nederlag og gjorde opp med dem en gang for alle. Bibelen forteller at den samme kraften som reiste Jesus opp fra graven, Den Hellige Ånd, bor i oss. Ånden er en ressurs som vil veilede oss til å erkjenne våre karakterfeil og vil gi oss kraften til å bryte disse negative mønstrene i våre liv. Vi kan få seier over våre karakterfeil og det vil bli til velsignelse for oss, vår familie og våre medmennesker.

Omfavn oppstandelseskraften
Gud tvinger oss ikke, det eneste som kan overvinne Guds verk i mitt liv er min vilje (eller min motvilje). Min jobb er å ta imot det Gud gir i frelsen og la ham få gjøre sitt verk i meg og bringe nytt liv inn i mitt liv med alle mine feil og mangler.

Husk på påskens budskap, omfavn oppstandelseskraften og se at det skyter friske spirer av forandring i ditt liv.