Image

Hvorfor trenger vi kirken?


Når vi hører ordet kirke vil vi assosiere ulikt. Mange får nok et bilde av en katedral i stein eller en vakker hvitmalt trebygning med et tårn. Noen vil tenke på ulike begivenheter som kan variere fra glede til sorg. Gode minner om dagen en ble gift, eller minner om når en fulgte en av sine kjente eller kjære til sitt siste jordiske hvilested. For noen er kirken en viktig del av hele livet, for andre har den liten eller ingen betydning.

Andre igjen forbinder kirken mer med holdninger og tankegods. For noen er dette tankegodset viktig og verdifullt og gir mening og retning i hverdagen. For andre representerer det samme tankegodset et gufs fra fortiden av pietisme og intoleranse. Har dette ordet kirke utspilt sin rolle i vår moderne tid, eller trenger vi den fortsatt?

Bygning eller fellesskap?

For den som er en del av en kristen kirke, og har det som et forankringspunkt i livet, er kirken ikke en bygning, men et fellesskap. Det finnes mange kristne i andre deler av verden som ikke har lov til å organisere seg eller bygge kirkebygg. Like fullt finnes det voksende og dynamiske kirker i disse områdene. Det er nemlig fellesskapet av alle som tror på Jesus som sin og verdens frelser, som utgjør kirken. Kirken er mer enn en bygning og det er mer enn en organisasjon, det er et levende fellesskap med en levende Gud.

Kirkens grunnlag

Mange har opplevd skyggesidene av organisert religion. Kristendommen er ikke noe unntak her, heller ikke i Norge. Min påstand er at denne skyggesiden ikke er et uttrykk for hva kirken faktisk er. Enhver organisasjon og institusjon kan bli korrupt og miste sin hensikt underveis. Jesus utfordrer disiplene sine på hvem de sier at han er:

Matteus 16:16-18

Da svarte Simon Peter: “Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.”

Jesus bekrefter at det er bekjennelse av Ham som Messias, den levende Guds Sønn, som er fundamentet. Ikke bare for den kristne troen, den er også klippen han vil bygge sin kirke på. Kirkens grunnlag ligger i at det er fellesskapet av de som følger den oppstandne Jesus Kristus som sin Herre og frelser.

Kirkens oppdrag er å gjør Jesus synlig for andre

Bibelen kaller også kirken for Jesu kropp på jorden. Kirkens oppdrag ligger ikke primært i å lære folket visse dogmer, å være en kulturformidler eller å være en politisk maktfaktor. Det handler om å være Jesu utstrakte hender til en verden som trenger ham.

Jesus selv sier at det er to enkle bud som oppsummerer hele loven og profetene i det gamle testamentet. Du skal elske Herren din Gud og du skal elske din neste som deg selv. Dette ligner ikke på pietisme eller religiøs fanatisme, det handler om nestekjærlighet, det gjenspeiler måten Jesus var på når han levde her på Jorden.

Så hvorfor trenger vi kirken? Svaret er for min del enkelt; for at Jesus skal bli synlig for mennesker i dag.

Det er min bønn og lengsel at dette må bli virkeligheten for Sandnes Baptistmenighet og alle kristne, som i fellesskap utgjør Kirken i Norge.